13 odpowiedzi na “internauciniewiedząocochodziiczegodotyczyProtestktóryjestograniczonydomałychgrupekispecyficznychśrodowisksprytniemanipulowanychprzez.”

  1. „Cho­dzi o „Ustawę o wzmoc­nie­niu udziału miesz­kań­ców w dzia­ła­niach samo­rządu tery­to­rial­nego”. Ustawa ta wzmac­nia pozy­cje wój­tów, bur­mi­strzów i pre­zy­den­tów.”

    Wrong is right (d. pies czyli kot).

    1. Ten komentarz to Myślozbrodnia. (gdyż wiadomo, iż Wój­towie, Bur­mi­strze i Prezydenci – to mieszkańcy są. i najwybitniejsi. a więc.)

Możliwość komentowania została wyłączona.