Rebus.

  jak Kali być Filo­zo­fem to Kro­wie dobrze.
  na Lewo bum bum na Prawo bum­bum
  a w Kraju woda płynie….

(to począ­tek pla­no­wa­nego prze­boju. Refren ma być cóś ta;
„waza budy­niu z gro­no­sta­jami / wszystko opa­dło zosta­li­śmy Sami…”)

rebus-pkp-zaspa-2013

.….…..
a że „Rebus”?
idzie tak: czy butelki, które widzimy na zdję­ciu pt. „Posprzą­taj po swoim Psikusie” – są zwrotne, czy nie?
.….…..
ps.
idę czy­tać Gazety, coby się dowie­dzieć, która to Par­tia Opo­zy­cyjna – pod­kła­dała wczo­rej Bomby pod Kraj (i dla­czego to był… wia­domo: idą Wybory, musi być Bom­bowo. Faszy­zm­niep­szej.)
choć: zasad­ni­czo to Ja ich nawet czy­tać nie chcę.
ja się na czy­tam, Pan się naczy­tasz – a Oni i tak Bez Błę­dów wydrukują.

Co zasko­czyło cię naj­bar­dziej w tych roz­mo­wach?
 – Banal­ność, kumu­la­cja byle­ja­ko­ści. Kata­strofa się wyda­rzyła, ponie­waż wszystko było byle jakie. (…) Kiedy zaczę­łam czy­tać, jak orga­ni­zo­wany był (…) W archi­wum są te mate­riały. Tę wizytę orga­ni­zo­wała (…). Zoba­czy­łam, jakie to wszystko było byle jakie. Nie mówię, że było nie­od­po­wie­dzialne, w ogóle nikt nie myślał o odpo­wie­dzial­no­ści, to słowo stra­ciło zna­cze­nie. Byle­ja­kość pole­gała na przy­kład na tym, że

Rebus pomścimy.
i Płynne Owoce.
(i ja, Oo, k! cha­mi­sta.)
.….…..
u-Aktualnienie:

Józef Cukier Pan nie posia­dasz mię­dzy­na­ro­do­wego uznania

a, no: nie.
jeszcze.

15 thoughts on “Rebus.

 1. mr makowskimr makowski

  Rząd będzie miał pro­blem ze spię­ciem budżetu a nowe­li­za­cja jest niemożliwa

  (+ cyt.)
  „Mar­cin Masny:
  Kry­zys budże­towy nie wynika z «kry­zysu gospo­dar­czego», tylko z zala­ma­nia aber­ra­cyj­nej glo­bal­nej archi­tek­tury finan­so­wej. Naj­więk­sze banki cen­tralne dodru­ko­wują już gotówkę tylko na wykup bez­war­to­ścio­wych weksli ich kum­pli z naj­więk­szych insty­tu­cji finan­so­wych. Dla małego pań­stweka — jak Pol­ska — nie star­cza. Gorzej. Podat­nicy i kon­su­menci (to jedna kate­go­ria: my wszy­scy) w małym pań­stewku nie­ba­wem będą musieli spła­cić wir­tu­alny dług Gold­ma­nów. Już się zaczęło i to jest pro­blem, a nie «Pol­ska od Odry aż po kresy». Bez zro­zu­mie­nia tego mecha­ni­zmu, który sięga XIX wieku, nie da się sen­sow­nie obmy­ślić pol­skiej stra­te­gii na czas po upadku obec­nego esta­bli­sh­mentu, do kto­rego zali­czam całe poko­le­nie wycho­wane na eko­no­mii poli­tycz­nej marksizmu-pseudokapitalizmu. (…)”
  (kon. cyt. – facebook, dziś)

  1. aanne

   Mnie tez smie­sza te slowa o kry­zy­sie gospo­dar­czym i spo­wol­nie­niu. Mecha­nizm gra­bie­nia czyli wspol­cze­sny model eko­no­mi­zny oparty na wir­tu­al­nej giel­dzie i na dru­ko­wa­nym papierku peka w szwach. I tak prze­trwal dlu­zej niz sie tego spo­dzie­wali jego tworcy. Zreszta kry­zys taki jak porzadna glo­balna wojna to by nawet rza­dza­cej finan­sie­rze byl potrzebny tylko juz nikt nie chce umie­rac za to wsz­scy chca do raju…podatkowego.
   Pro­sze sie nie mar­twic o budzet PL, Rostow­ski zrobi skok na off-e i jesz­cze pare bank­no­tow dla esbec­kich eme­ry­tow sie znajdzie.

   1. ada

    butelki butel­kami, bar­dziej by mnie inte­re­so­wało, co się stało z wypi­tymi piwami (choć nie­ko­niecz­nie chcia­ła­bym to oglądać)

 2. los_burakos

  Fak­tycz­nie, teraz dopiero zauwa­ży­łem, butelki po piwie, porzu­cone raj­stopy, było poli­cje zawiadomić.