po2jne-blotne-religijne

i napiszmy nieco.

że to jest sym­bol kapła­nów potom­ków kapła­nów. jakie czasy  –  tacy kapłani. miłego tygo­dnia Pracy, Wam wszyst­kim. praca, praca, praca. ku potomności. […]

nadajnik28_zestaw.1

Nadajnik w Babicach: przedmioty z penetracji.

Pod­czas pene­tra­cji terenu, gdzie znaj­do­wały się Budy­nek Nadaj­nika i maszty jego anteny odna­la­złem, względ­nie otrzy­ma­łem od Inter­nau­tów, zdję­cia odna­le­zio­nych frag­men­tów elementów […]

warsaw-poland-telefony-1938-1939-cover

Przeszłość, tylko przeszłość.

W zbio­rach Biblio­teki Kon­gresu USA znaj­duje się książka tele­fo­niczna War­szawy wydana przez PAST w 1938. Jej zeska­no­waną wer­sję można ścią­gnąć w formacie […]