Przeszłość jako przedmiot handlowy.

Retro jest emo­cjo­nal­nie powią­zane z auten­tycz­no­ścią. I dla wielu pro­duk­tów będą­cych w stre­fie wpły­wów auten­tycz­ność ta jest osią­galna. Nie stra­ci­li­śmy moż­li­wo­ści szy­cia flanelowych […]