Przypominamy, radzimy.

(…) chcie­li­by­śmy zwró­cić Pana uwagę, że nie ma potrzeby two­rze­nia spe­cjal­nych i wyjąt­ko­wych zasad, ponie­waż wzór takich zasad, okre­śla­jący reguły użytkowania […]