z sukcesów Nauki Polskiej.

(cyt.) Na spo­rym, gra­ni­to­wym kamie­niu, który około dwóch tygo­dni temu poja­wił się przy nasy­pie kole­jo­wym we Wrzesz­czu, przy ul. ks. […]

ja tylko cytuję.

List jest krótki, ale nad­zwy­czaj dobrze poka­zuje sys­tem Tuska. Według pre­zesa ZPP sys­tem ten spro­wa­dza się do pro­stych idei: „Pod nóż […]